Meander

Meander is een praktijk voor psychotherapie, relatietherapie, leertherapie en supervisie die zich kenmerkt door een persoonlijke benadering in combinatie met professionaliteit.

De praktijk heet Meander omdat het een beeld oproept  dat staat voor souplesse, flexibiliteit, kracht en standvastigheid: het water van de rivier zal altijd zijn weg vinden. In therapie een hoopgevend beeld.

In de praktijk Meander wordt veel aandacht besteed aan uw wensen op het gebied van therapievorm en privacy. 

Inmiddels heb ik met alle ziektekostenverzekeraars een contract voor 2024 afgesloten. Alle kosten worden vanuit de basisverzekering vergoed, maar de verzekering brengt wel het eigen risico (minimaal € 385,00) in rekening wanneer u in 2024 nog geen kosten heeft gemaakt. 

Mijn Visie

Mensen zijn heel verschillend en ook hun problemen zijn uiteenlopend. Ik vind het daarom van groot belang de geboden hulp af te stemmen op de persoon die hulp vraagt en dat ook in goed overleg met die persoon te doen. Dat is mogelijk door je als therapeut te verplaatsen in de ander en gebruik te maken van de kennis uit de psychologie en de kunde opgedaan in jarenlange ervaring als psychotherapeut. Een bekende Vlaamse collega (Mia Leijssen) noemt dit: goede hulpverlening is een combinatie van een koel hoofd en een warm hart.

Therapievormen

Binnen de psychotherapie bestaan veel stromingen. Ik maak onder andere gebruik van cliëntgerichte psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, Interpersoonlijke Psychotherapie, EMDR,  systeemtheoretische psychotherapie, lichaamsgerichte psychotherapie. Soms combineer ik deze therapievormen. Psychotherapie zie ik als een manier om weer in contact te komen met de eigen kracht. Het werkzame principe van therapie ligt dus in de cliënt, niet in de therapeut. Ik, als therapeut, help de cliënt het gestagneerde proces weer op gang te brengen. Ik heb een groot vertrouwen in de gezonde krachten van een mens.

In een praktijk van een vrijgevestigd psychotherapeut kan alle tijd en energie uitgaan naar de op de persoon toegesneden hulpverlening op een manier die ook bij mij als hulpverlener past. Uiteraard moet ik wel rekening houden met alle wet- en regelgeving die op het moment bestaat. Op deze site kunt u hierover veel informatie vinden.

Hoe verloopt de behandeling?

met u bekeken of er sprake kan zijn van een behandeling binnen de generalistische basis-GGZ  of dat er sprake moet zijn van behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ.

Behandeling binnen de generalistische basis-GGZ

De huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz als er sprake is van (een vermoeden van) een psychische stoornis. Wanneer de problemen niet complex zijn, zal de behandeling na het eerste gesprek van start gaan en wel nadat u via internet een vragenlijst hebt ingevuld.    

De behandeling binnen de basis-GGZ zal zich richten op een samen overeengekomen, afgebakend doel en is meestal klachtgericht.

Behandeling binnen gespecialiseerde GGZ

Wanneer de problemen complexer en langdurend aanwezig zijn, is behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ mogelijk. De intakefase zal dan meer gesprekken in beslag nemen, maar ook dan zal u gevraagd worden een vragenlijst in te vullen. Iedere drie maanden en aan het eind van de behandeling wordt dat opnieuw gevraagd. Na de intakefase stellen we gezamenlijk een behandelplan op.  De behandeling richt zich meestal op zowel het verminderen van klachten als op een blijvende verandering van het persoonlijk functioneren.

Soms zal ik u vragen oefeningen thuis te doen, om het proces te versnellen.

Het is altijd mogelijk iemand mee te nemen die voor u belangrijk is.

U kunt mij via de mail of telefoon bereiken, maar crisishulp wordt via de huisarts (-en post) geregeld. Indien u hiervan gebruik moet maken, zult u meestal verwezen worden naar een GGZ-instelling.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie, uitgevoerd door een BIG-geregistreerde psychotherapeut, is een door de overheid goedgekeurde, gespecialiseerde vorm van psychologische hulp.

Gesprekken centraal

Psychotherapie is een effectieve behandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt en de therapeut staan centraal. De cliënt kan een individu, een paar, een gezin of een groep zijn. Bij Meander worden alleen volwassenen (vanaf 18 jaar) behandeld.

Doel en proces

De behandelingen zijn kort als het kan, langdurig als dat nodig is. Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid en inzet van de therapeut. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken en het proces gaat vaak gepaard met ups en downs, maar uit onderzoek blijkt wel dat psychotherapie vaak effectief is en bij persoonlijkheidsproblematiek zelfs effectiever dan medicatie.

 Vormen van individuele psychotherapie bij Meander

  • Cliëntgerichte psychotherapie
  • EMDR
  • Seksuologische hulpverlening
  • Gedragstherapie en cognitieve therapie
  • Behandeling voor nabestaanden van moord en doodslag

Andere vormen van individuele psychotherapie bij Meander zijn Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT), schemagerichte cognitieve therapie en individuele Pesso psychotherapie.

Het is mogelijk het therapieproces te intensiveren met behulp van therapie via internet, de zogenaamde eHealth. Ik maak gebruik van Karify (https://www.karify.com) en begeleid u in het volgen van het therapieprogramma.

Kosten en vergoeding

Voor zowel de Generalistische Basis-GGZ als de gespecialiseerde GGZ heb ik voor 2022 contracten bij alle ziektekostenverzekeringen afgesloten.

Dit betekent dat de kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, als er sprake is van een stoornis beschreven in de DSM-V classificatie (een paar stoornissen zijn uitgesloten) en een (bij de diagnose horende) erkende behandeling. Tijdens de eerste twee gesprekken wordt met u besproken of dit in uw situatie van toepassing is. Wanneer dit het geval is, stuur ik maandelijks de declaratie naar uw verzekering. Enige tijd daarna krijgt u de declaratie ter inzage door uw verzekering opgestuurd. Als u uw eigen risico nog niet (helemaal) heeft opgebruikt, krijgt u hiervoor een rekening van uw verzekering.

Zelfbetalers betalen 90% van het maximum NZa-tarief (in 2020 is het maximale tarief: € 110,27).

Wanneer geen sprake is van verzekerde zorg stuur ik u iedere maand een rekening. Het tarief bedraagt dan € 99,24 per sessie van 60 minuten (90 % van het wettelijk maximum toegestane tarief ).

Wanneer u een gemaakte afspraak niet nakomt en niet afmeldt breng ik € 25,00 in rekening (dit wordt niet vergoed door de verzekering).

Wachttijden

Vanwege grote drukte in de praktijk kan ik geen nieuwe clienten meer in behandeling nemen. De wachtlijst is eveneens gesloten, omdat naar verwachting de wachttijd langer dan 4 maanden zal zijn. 

U kunt contact opnemen met uw verzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw verzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dat zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen.

 

15-05-2024